Les membres de la Commission © Urban.brussels

18 multidisciplinaire leden

De Commissie is samengesteld uit achttien leden die worden aangesteld op basis van hun algemeen erkende deskundigheid binnen hun referentiedomein inzake het behoud van het erfgoed. Ze omvat architecten en ingenieurs, evenals deskundigen op het gebied van natuurlijk erfgoed en historische tuinen, restauratietechnieken en archeologie, aangevuld met historici en kunsthistorici, stedenbouwkundigen en specialisten op juridisch en economisch gebied.

Onder deze achttien leden, die allemaal door de Regering worden benoemd, zijn er twaalf aangeduid op voorstel van het Brussels Parlement, na een oproep tot  kandidaatstelling, en zes op voorstel van de Commissie, en dit voor een mandaat van zes jaar, tweemaal hernieuwbaar. De Commissie wordt elke drie jaar voor de helft hernieuwd.

Leden

FRISQUE Christian
Voorzitter
Architect & Stedenbouwkundige
DE BORGER Steven
Vicevoorzitter
Architect
CZERWONOGORA Arnold
Burgerlijk Ingenieur bouwkunde
DE BRUYN Odile
Doctor in de Geschiedenis
DE RADIGUES Quentin
Licentiaat in de Rechten
DE ZUTTERE Catherine
Licentiate in de Rechten en de Stedenbouw
DEL MARMOL Bénédicte
Licentiate in de Kunstwetenschappen en de Archeologie
DESCAMPS Filip
Ingenieur-architect, Professor aan de VUB
JAENEN Marieke
Licentiate in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie
LOIR Christophe
Doctor in de Geschiedenis, Professor aan de ULB,
MAIRY Cécile
Ingenieur-architect, DES in ‘Studie en beheer van cultureel erfgoed’, professor aan de UCL
METZGER Francis
Architect
MORITZ Benoit
Architect - stedenbouwkundige
SCHOONBROODT Benoit
Licentiaat in de Stedenbouw
SOMMEILLIER Christine
Landschapsarchitect
VAN ACKER Stefaan
Architect
VERHULST Isolde
Architect
VOETS Ann
Licentiate in de Kunstgeschiedenis en de Archeologie – landschapsarchitect

Vast secretariaat

In haar dagelijkse werking wordt de KCML bijgestaan door een v ast secretariaat, dat wordt geleid door de secretaris en de adjunct-secretaris (art. 11§4 van het BWRO). Het secretariaat van de KCML is een departement van de DCE, net als de departementen Archeologisch Erfgoed, Documentatie en Sensibilisering, Identificatie en Bescherming, Restauratie van het Erfgoed, en Natuurlijk Erfgoed. In samenspraak met de voorzitter stelt het secretariaat de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen op. Het documenteert de aanvragen die ter advies aan de KCML worden voorgelegd, neemt nota van de uitgebrachte adviezen, maakt ze op, legt ze ter goedkeuring aan de Commissie v oor, en maakt ze ov er aan de aanvrager. Het organiseert de bezoeken aan gebouwen en landschappen, de werkvergaderingen en de denkgroepen. Het werkt de dossiers van de KCML bij, archiveert ze en houdt de werkinstrumenten (databank, foto’s, enz.) en het register van deze dossiers en van de uitgebrachte adv iezen up-to-date. Het staat in v oor de publicatie van de adviezen van de KCML op de website.

Naast de administratieve en logistieke steun stellen de secretariaatsmedewerkers van de KCML ook hun opleiding en hun ervaring op het gebied van het Brussels onroerend erfgoed ter beschikking van de leden van de KCML. Ze bewaren het “geheugen” van de KCML en stellen de leden in staat hun ideeën te baseren op een grondige kennis van de historiek van de dossiers en van de uitgebrachte adviezen; zo kunnen de debatten en beslissingen vertrekken vanuit een algemeen bekend en gedeeld denkkader. In die zin verzekert het secretariaat de continuïteit van de werkzaamheden en de adviezen van de KCML.

Vast secretariaat

AUTENNE Aurélie
Secrétaire permanente
Architecte, Master en Conservation
MEYFROOTS Griet
Secrétaire adjointe
Licentiate in de Kunstwetenschappen en Archeologie, Master in Conservation
BADARD Maxime
Attaché
Historicus
de GHELLINCK Bénédicte
Attaché
Licentiate in de Kunstwetenschappen en Archeologie, Master en Conservation
DEPICKER Karin
Attaché
Licenciate in de Kunstwetenschappen en Archeologie
HEYLEN Ann
Attaché
Licentiate in de Kunstwetenschappen en Archeologie
VANDERSMISSEN Carine
Attaché
Adjointe