Cité administrative © MF Plissart

Opdracht en juridisch kader

De KCML is een adviesorgaan dat op vraag van de Regering of op eigen initiatief advies uitbrengt aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over de bescherming en het behoud van het onroerend erfgoed.

De Commissie ziet toe op de oordeelkundige herbestemming van erfgoed dat niet meer wordt gebruikt en op het behoud van een coherent stedenbouwkundig kader. Het BWRO en zijn toepassingsbesluiten bepalen de bevoegdheden en de samenstelling van de Commissie. De interne organisatie en de werking van de KCML zijn vastgelegd in artikel 11 van het BWRO en het toepassingsbesluit 4 juli 2019, alsook in het huishoudelijk reglement dat de Regering op 24/06/2021 goedkeurde.

De hoofdopdracht van de KCML bestaat in het uitbrengen van collegiale adviezen, zowel over beschermingsvoorstellen als over aanvragen voor werken aan al dan niet beschermde goederen. De Commissie kan eveneens het initiatief nemen om haar bevindingen over erfgoedkundige thema’s aan de Regering voor te leggen. Ze kan aanbevelingen formuleren over actuele onderwerpen die bijzondere aandacht verdienen.